logo

Politică de confidenţialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CORA EXPANS S.R.L, cu sediul în Timișoara, strada Mărășești, nr. 12, et.5, ap. SAD 3, jud. Timiș, înregistrată la
ORC Timiș sub nr. J35/1092/2012, având CUI 30153308, tel. 0722464287, reprezentată legal prin administrator
Bihorac Almir, în calitate de OPERATOR de date cu caracter personal (denumită în continuare „URBAN KING”),
vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe
care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 (denumit în continuare pe scurt GDPR) și cu
legislația națională privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal în vigoare.
URBAN KING este o societate comercială autorizată potrivit legii pentru a funcționa ca restaurant și sală de
evenimente. Urban King efectuează și livrări la domiciliu prin proprii agenți sau prin terți intermediari.
URBAN KING se obligă să mențină confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale clienților
săi.

URBAN KING respectă dispozițiile legislației aplicabile privind protecția și securitatea datelor cu caracter
personal și a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să asigure un nivel ridicat de
securitate a datelor cu caracter personal prelucrate și respectarea întocmai a drepturilor clientului persoană
fizică.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal pe care URBAN KING le procesează, se bazează pe
următoarele principii:
1. Legalitate, echitate şi transparenţă – prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu
legislația aplicabilă; transparență totală în ceea ce privește informarea dvs. cu privire la ceea ce se
întâmplă cu datele dvs. cu caracter personal;
2. Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează în scopuri determinate, explicite şi legitime,
iar informațiile astfel colectate nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste
scopuri .
3. Reducerea la minimum a datelor – colectarea, operarea și prelucrarea se vor limita la datele
adecvate, relevante și necesare în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
4. Integritate şi confidenţialitate – asigurarea unui grad de securitate și confidențialitate adecvat;
protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale; adoptarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
5. Garanția respectării drepturilor persoanelor fizice privind operarea, procesarea și prelucrarea
datelor cu caracter personal.

DEFINIȚII
Termenii utilizați în cuprinsul prezentei Note de informare sunt definiți după cum urmează:
1.”Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
(„persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau
2
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date
de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice,
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2.„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal
sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
3. „Persoană vizată” – clientul URBAN KING sau reprezentantul legal al clientului persoană juridică;
4.„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţie sau alt organism care, singur
sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
5.„Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia
sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
6.„Consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără
echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
7.„Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter
personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
8.„Date biometrice” înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare
specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care
permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele
dactiloscopice;
1.Scopul prelucrării, datele cu caracter personal prelucrate de URBAN KING și temeiul prelucrării
URBAN KING prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal aparținând clientului persoană
fizică sau reprezentantului legal al clientului persoană juridică: nume, prenume, după caz, adresa de
domiciliu/reședință, cod unic de identificare fiscală (CNP în cazul persoanelor fizice impozabile), semnătură,
adresa de e-mail, număr de telefon.

Datele cu caracter personal menționate vor fi prelucrate astfel:

 

2.Stocarea datelor cu caracter personal. Perioada de stocare.
Datele cu caracter personal urmează a fi stocate după cum urmează:
● În cazul contractelor având ca obiect organizarea de evenimente, pentru o perioadă de 3 ani de la data
executării contractului ( sau o altă perioadă prevăzută de lege);
● În cazul rezervărilor, cel mult 30 de zile de la data și ora la care este programată rezervarea.
● În cazul livrărilor de comenzi la domiciliu, până la primirea comenzii și încasarea contravalorii acesteia;
● În contextul pandemiei COVID 19, registrele de evidență a rezervărilor se vor păstra până la data
prevăzută de lege;
● După caz, până la retragerea consimțământului persoanei vizate;
Imaginile suprinse de sistemele de supraveghere video(CCTV) se vor șterge în mod automat în termen de 48
de ore de la captarea lor.
După expirarea termenelor indicate mai sus, datele cu caracter personal vor putea fi șterse din evidențele
fizice și electronice ale URBAN KING, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.
3.Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal.
Accesul la datele cu caracter personal este conferit către : personalul angajat și administratorii URBAN KING,
furnizorii de servicii, colaboratori/parteneri ai URBAN KING, contabili, avocați și alți asemenea profesioniști, iar
în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege, autoritățile/instituțiile publice competente.
Persoanele menționate sunt obligate să acceseze și să prelucreze datele cu caracter personal exclusiv în
realizarea obiectului de activitate URBAN KING și strict în limitele atribuțiilor care le revin.
Accesul la imaginile surprinse cu ajutorul camerelor de supraveghere video este limitat la administratorul
URBAN KING.

În cazurile prevăzute de lege și potrivit unor proceduri speciale, unele imagini pot fi transmise EXCLUSIV unor
instituții publice abilitate de lege să solicite astfel de informații.
Toate persoanele care au acces la datele cu caracter personal au încheiat acorduri de confidențialitate cu
URBAN KING.
Furnizori de servicii/colaboratorii/partenerii URBAN KING („persoane împuternicite” ale URBAN KING) sunt
spre exemplu, furnizorii de servicii IT (deținătorii platformei de e-mail, administratori de server, prestatori de
servicii de optimizare IT, etc).
Deținătorii platformelor online de livrare de produse la domiciliu (tip Glovo, Panda, TAZZ, etc) nu au acces
direct la datele cu caracter personal ale clienților/reprezentanților legali ai clienților URBAN KING, cu excepția
cazului în care pentru prestarea serviciilor este necesar un astfel de acces și numai cu consimțământul prealabil
al persoanei vizate.
Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali sunt persoane care pot acționa din România sau din
străinătate și sunt obligate atât prin lege cât și prin contractul încheiat cu URBAN KING să păstreze
confidențialitatea datelor cu caracter personal.
Autoritățile/instituțiile publice competente (inclusiv dar nelimitat la ANSPDCP- Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, autoritățile fiscale, autoritățile care desfășoară
activități de control/audit, etc) – pot solicita acces la datele cu caracter personal.
*Platforma FACEBOOK – Prin platforma Facebook URBAN KING nu are acces direct la datele dumneavoastră cu
caracter personal. Pentru informații suplimentare, vă îndrumăm să accesați secțiunea TERMENI ȘI CONDIȚII DE
UTILIZARE, respectiv POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE afișate pe platforma Facebook.
Persoanele împuternicite de către URBAN KING implementează măsuri tehnice și organizatorice, respectiv
politicile necesare pentru asigurarea protecției datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală, asigură
securitatea și confidențialitatea datelor și acționează strict în baza instrucțiunilor scrise primite de la URBAN
KING.
URBAN KING are acorduri încheiate cu fiecare furnizor/colaborator/partener, acorduri având ca obiect modul
de prelucrare și protejare a datelor cu caracter personal.

4.Drepturile persoanei vizate și modul de exercitare al acestora
În limitele și condițiile prevăzute de GDPR și legislația internă aplicabilă, persoanele vizate au posibilitatea de a
exercita următoarele drepturi:

Dreptul la informare

Respectarea și exercitarea acestui drept este asigurată prin prezenta
notă de informare, prin procedurile şi politicile interne ale URBAN
KING ce descriu cadrul prelucrării datelor cu caracter personal.

În cazul în care URBAN KING intenționează să prelucreze ulterior
datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele enumerate la
pct. 1, va lua măsuri pentru informarea prealabilă a persoanei vizate
în legătură cu scopul secundar și orice alte informații suplimentare
relevante.
De asemenea, URBAN KING poate oferi informații cu privire la natura
contractelor încheiate cu destinatarii datelor cu caracter personal, în
măsura în care o asemenea informație este solicitată în scris, la adresa
indicată sub prezentul tabel. În cazul în care datele cu caracter
personal se obțin dintr-o terță sursă, URBAN KING va transmite la
cerere orice informații disponibile privind sursa datelor.
În cazul în care prin dispozițiile Dreptului Uniunii sau ale dreptului
intern se instituie anumite restricții care afectează cele indicate în
cuprinsul prezentei note de informare, persoana vizată va fi informată
în mod corespunzător. Ulterior, se va întocmi un act adițional la
prezenta notă de informare.

Dreptul de acces la date

Persoana vizată are dreptul să obţină o confirmare cu privire la
prelucrarea datelor sale cu caracter personal, respectiv la modalitatea
în care sunt prelucrate. În acest sens, persoana vizată va transmite o
solicitare scrisă la adresa indicată sub prezentul tabel. În cazul unui
răspuns afirmativ, persoana vizată are dreptul de a accesa informaţiile
solicitate.
URBAN KING va furniza un răspuns în mod gratuit în termen de
maximum 30 de zile de la data recepționării cererii de acces, cu
excepția cazului în care cererea este nefondată, excesivă, abuzivă sau
nerezonabilă.

Dreptul de rectificare

Persoana vizată are dreptul la rectificarea datelor inexacte/eronate
precum și la completarea celor incomplete. În acest sens, este necesar
ca persoana vizată să transmită o cerere scrisă motivată, sau chiar o
declarație suplimentară, la adresa indicată sub prezentul tabel cu
privire la orice informație cu caracter personal a cărei rectificare se
dorește. URBAN KING va răspunde acestei solicitări în termen de
maximum 30 de zile de la data recepționării solicitării.

Dreptul de ștergere

Persoana vizată are dreptul „de a fi uitată”. Exercitarea acestui drept se
realizează prin solicitarea scrisă a ștergerii datelor cu caracter personal,
la expirarea duratei prelucrării indicate la art. 2, dacă sunt îndeplinite
următoarele condiții: i) datele cu caracter personal nu mai sunt
necesare pentru îndeplinirea scopurilor enumerate în cuprinsul
prezentei; ii)consimțământul este retras și nu există alt temei al
prelucrării; iii) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive
legitime care să prevaleze; iv) prelucrarea a fost efectuată în mod
ilegal;v) dacă ștergerea datelor este obligatorie prin dispoziția legii.
Cazurile de excepție prevăzute la art. 17 alin. 3 din GDPR sunt aplicabile.
Este important de reținut că unele date fac parte din registrele URBAN
KING, pe care operatorul le păstrează având în vedere propriile sale
obligații legale sau interesul său legitim. Prin urmare, nu toate datele
dumneavoastră cu caracter personal pot fi în mod rezonabil eliminate,
conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării sau opunerea la prelucrare

Persoanele vizate au dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în
următoarele situații:
a) Se constată că datele nu sunt exacte (restricția va opera pe
durata verificării situației);
b) Prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ştergerii
datelor;
c) Datele nu mai sunt necesare, însă persoana vizată le solicită
pentru o acțiune în instanţă iar URBAN KING nu a procedat
încă la ștergerea lor;
d) Persoana vizată se opune prelucrării pentru intervalul de
timp în care se verifică dacă drepturile sau interesele
legitime ale URBAN KING prevalează asupra drepturilor
persoanei vizate.

URBAN KING poate în continuare să prelucreze datele restricționate în
cazul în care prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în fața instanțelor de judecată, ori este
necesară pentru protecția/apărarea unei persoane fizice/juridice însă
numai cu consimțământul persoanelor vizate.
URBAN KING comunică tuturor destinatarilor rectificarea, ștergerea sau
restricționarea datelor, cu excepția cazului în care acest lucru se
dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, precum
și persoanei vizate, în cazul ridicării restricției.

Dreptul la portabilitatea datelor

În cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează
pe consimțământ (art. 6 alin. (1) litera a) sau art. 9 alin. (2) lit. a) din
GDPR ), persoana vizată are dreptul de a primi de la URBAN KING
datele sale într-un format structurat, ușor accesibil și poate solicita
transmiterea respectivelor date către un alt operator. URBAN KING
nu își asumă răspunderea asupra modului în care acest din urmă terț
respectă dispozițiile legislației aplicabile în domeniul protecției
datelor personale.
URBAN KING va efectua aceste demersuri în termen de cel mult 30 de
zile de la data solicitării scrise transmisă de persoana vizată la adresa
indicată sub prezentul tabel.

Dreptul de opoziție

În cazul în care persoanele vizate doresc încetarea prelucrării datelor,
motivul îndeplinirii obligațiilor legale ale URBAN KING sau prelucrarea
în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță, va
prevala asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor
vizate.

Dreptul de a depune plângere în fața autorității competente

În cazul încălcării drepturilor prevăzute de GDPR, persoana vizată
poate transmite o solicitare folosind datele de contact menționate
sub prezentul tabel, poate formula o plângere la autoritatea de
supraveghere competentă din România (Autoritatea Națională de
Protecția Datelor cu Caracter Personal -www.dataprotection.ro.)cu
posibilitatea formulării unei căi de atac în fața instanțelor competente
împotriva deciziei respectivei autorități sau poate înregistra o acțiune
pe rolul instanțelor de judecată. Persoanele vizate pot înregistra o
plângere și la autoritatea de supraveghere din statul de rezidență
dacă acesta este membru al Uniunii Europene.

Dreptul de retragere a consimțământului

Persoanele vizate au dreptul să își retragă în orice moment
consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează
legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia și nici
prelucrările efectuate în baza altui temei legal.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri

URBAN KING nu practică luarea deciziilor bazate pe prelucrarea
automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus vă rugăm să contactați pe dna. Bihorac Giorgiana la nr. de
telefon 0728.286.497 sau la adresa de e-mail georgiana.bihorac@yahoo.com.

5. Politica privind protecția și securitatea datelor.
URBAN KING își rezervă dreptul de a opta, în funcție de necesitățile constatate în derularea activității, pentru
una sau mai multe dintre următoarele măsuri menite să asigure securitatea datelor cu caracter personal
colectate și prelucrate:
☑ Upgrade al dispozitivelor electronice de stocare a datelor ( telefoane, laptop-uri, calculatoare);
☑ Utilizarea programelor licențiate Antivirus ;
☑ Managementul parolelor – utilizarea dispozitivelor de generare de parole.;
☑ Criptare a datelor;
☑ Realizarea copiilor de siguranță – utilizarea hardurilor externe parolate, utilizarea sistemelor de stocare
tip cloud care oferă garanții corespunzătoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
☑ Pseudonimizarea/păstrarea datelor în registre speciale cu acces restricționat.
6.Informații suplimentare.
URBAN KING va informa persoanele vizate cu privire la orice modificări ulterioare pe care le va suferi prezenta
Notă și politicile interne, prin afișare la sediu și/sau în scris și/sau prin e-mail.
***